AVV: de democratische vakbond

Cao-onderhandelingen zelfstandige klinieken voorlopig opgeschort

Zelfstandige Klinieken

De cao ZKN heeft een looptijd tot en met 31 december 2018 en is inmiddels verlopen. Op dit moment zitten we in verlengingstijd van de cao tot en met 31 december 2019. Dat wil zeggen dat de cao nog nawerkt. We proberen tot een nieuwe cao te komen, die met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 1 januari 2019. Maar we praten al heel lang en de onderhandelingen verlopen zeer stroef. Wat is er tot nu toe gebeurd?

                                                                                                     de tekst gaat verder onder de afbeelding

De voorstellenbrieven: twee keer 4%

Op 1 oktober 2018 zijn de gesprekken gestart. ZKN en AVV hebben daarbij hun wederzijdse voorstellenbrieven overhandigd en uitgebreid toegelicht. (Lees hier de voorstellenbrief AVV en de voorstellenbrief van ZKN). Één van de inzetten van AVV was een looptijd van twee jaar en loonsverhogingen van twee keer 4% (te weten 4% op 1 januari 2019 en op 1 januari 2020).

We hadden een uitgebreide onderbouwing van deze voorstellen opgesteld, inclusief de Gezondheidszorgbarometer 2018 van accountantskantoor Ernst & Young (met als ondertitel Rendement zorg stijgt ten koste van personeel) en vergelijkingen van de loonstijgingen in de sector zelfstandige klinieken met de andere zorg-cao’s. Uit deze vergelijkingen bleek dat werknemers in de andere zorg-cao’s de afgelopen twee jaar, na de totstandkoming van de cao ZKN 2017-2018, tenminste 2% meer loonsverhoging hebben gekregen dan werknemers bij de zelfstandige klinieken. We hebben die vergelijkingen toegelicht in het eerste cao overleg.

De loonstijgingen (gemiddeld over alle sectoren) stegen in december 2018 tot 2,8% en stijgen nog steeds. Om de achterstand ten opzichte van de andere zorgsectoren in te lopen en tegelijkertijd bij te blijven in de algemene loonontwikkeling is dus een loonsverhoging van ca 4% per jaar nodig.  Twee keer 4% in de inzet van AVV is dan ook zeer reëel.

De reactie van ZKN: wij willen niet het lulletje van de klas zijn

ZKN liet op 1 oktober weten de vergelijkingscijfers en de loonkloof met de andere zorgsectoren te (h)erkennen. ZKN gaf tevens aan ‘niet het lulletje van de klas te willen zijn’ met betrekking tot de lonen. Desondanks wilde ZKN voorlopig geen loonbod doen, ‘dat doen we wel als we uit de andere onderwerpen zijn en dan komen we er in één overleg uit’. Ondanks onze teleurstelling hierover en het herhaald aandringen van onze kant, zijn wij constructief in overleg gebleven.

Het traject: geen loonbod

Vervolgens zijn er cao-gesprekken geweest op 15 oktober, 5 november, 20 november, 3 december, 25 januari en 4 februari. Overigens verliepen deze gesprekken voor een deel ook zeer stroef, met emotionele uitbarstingen van de kant van ZKN. ZKN heeft naderhand formeel schriftelijk haar excuses aangeboden, waarna we het overleg weer konden opstarten. Op 25 januari, dus tijdens het zesde overleg, stond tot onze opluchting eindelijk een loonbod op de agenda, en direct als volgende agendapunt ‘uitwerking onderhandelingsakkoord’. Opnieuw de suggestie van ZKN dat de besprekingen over de loonontwikkelingen in haar optiek snel afgehandeld zouden zijn.

Een loonbod: 2 keer 2%

Op 25 januari kwam ZKN inderdaad eindelijk met een loonbod. En wel van twee keer 2% (2% op 1 april 2019 en 2% op 1 april 2020).

Wij waren verbijsterd. Er is maandenlang overlegd, ZKN heeft geen loonbod genoemd, wel aangegeven te herkennen dat er een achterstand is opgelopen, ook aangegeven te verwachten dat we er aan het eind wel heel snel uit gaan komen met de loonstijging en komt dan met dit bod. Een bod dat nog aanzienlijk lager ligt dan de algemene loonontwikkeling. ZKN heeft nota bene in de zomer van 2018 nog het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg ondertekend, met daarin fraaie voornemens als ‘goed werkgeverschap en arbeidsmarktvraagstukken vragen om een adequate/marktconforme cao-loonontwikkeling’.

AVV heeft direct aangegeven dit loonbod niet serieus te kunnen nemen en dat we er op deze manier niet uit gaan komen, gelet op de hierboven genoemde argumenten. Daarop schorste ZKN om na de schorsing terug te komen met een loonbod van 2,75% op 1 april 2019 en 2,5% op 1 april 2020. Wederom heeft AVV aangegeven hier niet op in te gaan, en wederom onder verwijzing naar de situatie, de door ZKN zelf gecreëerde verwachtingen, het door ZKN geregisseerde proces waarbij de loonontwikkeling een hamerstuk leek. Het belangrijkste argument van ZKN voor het lage loonbod was: ‘onze werknemers lopen nog niet weg naar de ziekenhuizen’.  ZKN wekt de indruk het prima te vinden om de slechtst betalende werkgevers in de zorgsector te zijn en alleen de lonen te verhogen als mensen weg gaan lopen. Een respectloze opstelling richting de werknemers, waarvan ze normaliter aangeven dat die ‘het belangrijkste kapitaal van de klinieken zijn’.

Het laatste overleg: 4 februari

Op 4 februari is opnieuw gesproken over de cao. Aan het eind van de middag heeft ZKN een nieuw voorstel geïntroduceerd: op elke salarisschaal zal een extra trede worden toegevoegd per 1 januari 2020. Hierdoor kunnen medewerkers die in het maximum van hun schaal zitten nog een stap extra groeien. Wij hebben direct aangegeven hier niet mee uit de voeten te kunnen: jongere medewerkers en medewerkers met weinig ervaring in hun functie zouden dan een veel mindere loonsverhoging krijgen dan oudere medewerkers. Terwijl het juist van belang is om jongere medewerkers de klinieken in te krijgen en te behouden. ZKN reageerde ontstemd en legde direct daarna een aantal harde voorwaarden neer die volgens ZKN onderdeel van een akkoord moeten zijn voor een nieuwe cao: onregelmatigheidstoeslag krijg je nu vanaf 20.00 uur, maar ZKN wil dat oprekken op 21.00 uur; De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten moet volgens ZKN voor alle medewerkers omlaag. Als dat in het akkoord komt, dan is ZKN bereid te onderzoeken of er draagvlak is voor een extra trede op de salarisschalen bij werkgevers. Indien AVV die voorwaarden accepteerde, zou het nog zin hebben om verder te praten op de reeds geplande afspraak op 18 februari, en anders niet.

Op 12 februari hebben wij, na achterbanberaad, geantwoord aan ZKN dat wij graag verder willen praten, zodra ZKN de  voorwaarden vooraf van tafel haalt. Daarop concludeerde ZKN dat formeel praten op 18 februari geen zin heeft en stelde voor eerst informeel verder te praten.

Hoe nu verder?

Het formele overleg over de cao is nu voor onbepaalde tijd opgeschort. Op 18 februari zal nog informeel worden gesproken over het proces en de stand van zaken. Indien ZKN bereid is tot een marktconforme cao-ontwikkeling te komen, heeft het zin om verder te praten. Zo niet, dan hebben we maandenlang voor niks overleg gevoerd.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Als je vragen of suggesties hebt, neem dan contact op via dit mail-adres of via het telefoonnummer op de site www.avv.nu.

14 februari 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel