AVV: de democratische vakbond

Uitstekende resultaten met de flexibele premieregeling

AVV heeft actuarieel bureau Millliman gevraagd een tweetal eenvoudige en transparante pensioenregelingen door te rekenen en te vergelijken met een DB regeling. Beide regelingen zijn van het type DFP, De Flexibele Premieregeling, met leeftijdsonafhankelijke premie en ook anderszins passend bij de concept tekst Wet toekomst pensioenen. De ene regeling is gebaseerd op een ‘traditionele’ lifecycle, maar dan met een geleidelijke overheveling van toegezegd kapitaal naar toegezegde uitkeringen, in de 10 jaar voorafgaand aan de uitkeringsperiode. De andere op een dynamische lifecycle, ook wel klikpensioen genaamd. In beide varianten is geen solidariteitsreserve opgenomen. Zowel bij de traditionele lifecycle als bij klikpensioen spreken sociale partners een pensioenambitie af, met een realistische premie. De studie ziet vooral op sectoren met een hoog personeelsverloop, zoals de detailhandel, maar de resultaten zijn mogelijk breder toepasbaar.  
De pensioenuitvoerder krijgt vervolgens bij klikpensioen de opdracht om de pensioenambitie te realiseren. Die hoeft daarbij niet te wachten met afbouw van het beleggingsrisico tot vijftien jaar voor de pensioendatum, zoals bij een traditionele lifecycle, maar kan al (veel) eerder risico terugnemen als hij met het tot dan toe opgebouwde vermogen de ambitie kan waarmaken.  
De studie is een update van een eerdere studie, uit 2019. Die eerdere studie wees uit dat dat met name de flexibele premieregeling met een dynamische lifecycle een goede invulling voor de pensioenhervorming zou zijn. De update, aangepast naar de huidige omstandigheden, bevestigt deze resultaten. Het algemene beeld is dat bij verwacht weer scenario’s de dynamische lifecycle beter presteert dan de huidige DB regeling, met uitzondering van oudere deelnemers zonder startkapitaal. Bij slecht weer presteert de huidige DB regeling beter, bij goed weer de dynamische life cycle.  

 

Martin Pikaart, voorzitter AVV: ‘Het mooie van deze eenvoudige regeling is niet alleen de eenvoud en transparantie. Het is ook niet alleen de goede resultaten die je ermee boekt. Het is ook niet alleen dat het invulling geeft aan de insteek van de pensioenhervorming, namelijk om de pensioenen meer persoonlijk te maken en daarmee hopelijk het vertrouwen terug te brengen. Het is vooral ook mooi omdat het een antwoord biedt op de langjarige zoektocht van de vakbeweging naar regelingen waar werknemers zo snel mogelijk een vorm van zekerheid krijgen over de hoogte van hun uitkering. Denk ook aan de invulling van het pensioenakkoord uit 2019: toen wilden de bonden dat direct na de premiestorting een aanspraak werd aangekocht. Onzin natuurlijk, maar het tekent de hang naar het vertrouwde verhaal van zekerheid dat ze in het DB systeem vertelden. De mate van zekerheid die je krijgt met name bij klikpensioen, komt nog het dichtst in de buurt van die in het huidige DB-stelsel‘. 

 

Milliman heeft ook verkennende berekeningen uitgevoerd naar een collectieve uitkeringsfase.  
Pikaart: ‘Ook hier presenteert de studie een methode die nauw aansluit bij wat de bonden voor ogen moet hebben gestaan toen ze bezig waren met de beschrijving van het solidaire contract: delen van risico’s in de uitkeringsfase zonder garanties maar met een (fors) hogere verwachte uitkering.’  
Door de resultaten van de berekeningen voor klikpensioen met die van de collectieve uitkeringsfase te combineren, kan naar verwachting voor alle of vrijwel alle leeftijdsgroepen in verwacht weer scenario’s een beter resultaat gehaald worden dan in huidige DB regelingen.  
Overigens zijn zowel de collectieve uitkeringsfase als kikpensioen gebaseerd op varianten die reeds zijn geïmplementeerd en getest, en bij de collectieve uitkeringsfase ook reeds in gebruik.  
Klik hier voor de samenvatting van de studie. Klik hier voor een presentatie over de studie.

 

NB De studie heeft gebruik gemaakt van cijfers aangeleverd door BPFD, het BedrijfstakPensioenFonds Detailhandel. De voorwaarden die BPFD heeft verbonden aan het vrijgeven van de cijfers, houden in dat gebruik van de studie door ‘derde partijen’ voor extern gebruik, waaronder begrepen publicaties en presentaties met commerciële doeleinden, niet is toegestaan zonder toestemming van AVV.  

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel