AVV: de democratische vakbond

Over pensioenpremie inhouden

Bioscopen en filmhuizen

Algemeen over de wijze van pensioenpremie inhouden

In zijn algemeenheid kan een werkgever op drie manieren regelen dat hij pensioenpremie kan inhouden op je salaris:

  1. via je individuele arbeidsovereenkomst,
  2. via de cao,
  3. via het pensioenreglement.

In het pensioenreglement staat hierover het volgende:

Artikel 4.2 Eigen bijdrage aan de premie
1. De Werknemer kan een bijdrage in de premie zijn verschuldigd. De bijdrage voor de Werknemer wordt door de sociale partners vastgesteld.
2. De eventuele werknemersbijdrage in de premie wordt door de Werkgever op het salaris ingehouden.
3. Voor de Werknemer met een Deeltijddienstverband wordt de bijdrage in de premie naar rato van het Deeltijdpercentage vastgesteld.
4. Voor de arbeidsongeschikte Werknemer die voor (een gedeelte van) zijn restcapaciteit bij een Werkgever in dienst blijft, wordt de bijdrage in de premie vastgesteld alsof de Werknemer een Deeltijddienstverband heeft.

                                                                                                         de tekst gaat verder onder de afbeelding

In het pensioenreglement zelf staat dus geen bijdrage van de werknemer aan de pensioenpremie. Er staat dat deze door sociale partners wordt vastgesteld. Er staat niet waar dat wordt vastgelegd, maar voor de hand liggend is natuurlijk dat dit in de cao wordt vastgelegd. Nu heeft de NVBF per 1 juli 2017 de cao opgezegd. Die geldt dus in elk geval niet meer voor werknemers die na 1 juli 2017 in dienst zijn gekomen. In de cao 2014-2016 staat het volgende opgenomen over pensioen:

Pensioenregeling
Alle bioscoopondernemingen en filmdistributeurs die personeel in dienst hebben, gevestigd in Nederland, vallen verplicht onder de PNO Film- en Bioscoopregeling (: pensioenregeling). De pensioenregeling geldt voor de werknemers van 21 jaar en ouder in dienst van deze werkgevers. Zie verder www.pnomedia.nl onder ‘pno film-en bioscoopregeling’.

Meer is er niet opgenomen. Dat betekent dat er door sociale partners geen bijdrage van werknemer in de premie is vastgesteld.

Rest nog de mogelijkheid dat in de individuele arbeidsovereenkomst is vastgelegd, dat de werkgever een deel van de pensioenpremie op je salaris mag verhalen. Staat een dergelijke bepaling niet in je individuele arbeidsovereenkomst, dan kan je werkgever dus geen deel van de pensioenpremie op jouw salaris verhalen. Gelet op het bovenstaande is het echter maar zeer de vraag, zelfs als een dergelijke bepaling wel in je individuele arbeidsovereenkomst zou staan, of dat wel rechtsgeldig is. Immers, het pensioen reglement zegt duidelijk dat dit door sociale partners wordt vastgesteld.

26 september 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel