AVV: de democratische vakbond

Hoe zit het met je pensioen?

Bioscopen en filmhuizen

Mag een werkgever pensioenpremie inhouden als er geen cao is?

AVV heeft vragen gekregen over (de betaling van) pensioenpremie in de sector bioscopen. Bij werknemers wordt pensioenpremie ingehouden op het loon. De werkgevers moeten verplicht pensioenpremie betalen en kunnen het werknemersdeel ‘terugkrijgen’ door dit in te houden op het loon. Dit is vastgelegd in de cao, maar er is nu geen cao. De vraag is volgens welke afspraken werkgevers op dit moment het werknemersdeel van de premie inhouden op de lonen. Als het niet in een cao is geregeld, kan dit gebeuren op basis van een afspraak in een individuele arbeidsovereenkomst óf een personeelsreglement dat van toepassing is verklaard in een individuele arbeidsovereenkomst. Wanneer er in jouw individuele arbeidsovereenkomst niets hierover is vastgelegd, en er wordt bij jou werknemerspremie ingehouden, dan gebeurt dat onterecht. Je kunt deze premies terugvorderen en je werkgever verzoeken het werknemersdeel niet meer in te houden van je loon. De werkgever moet dan de ingehouden pensioenpremie aan je uitbetalen. Meer informatie over het inhouden van pensioenpremie door de werkgever.

Rekenvoorbeeld

In de voorlaatste cao, die tot en met 31 december 2011 liep, was een bijdrage van de werknemer in de pensioenpremie afgesproken van 6% van de pensioengrondslag. Dus als je al in dienst was voor 1 januari 2012, dan kon je werkgever tot aan de ingangsdatum van de laatste cao (tot en met 31 december 2013) 6% van de pensioengrondslag als bijdrage aan de pensioenpremie op je salaris inhouden.

                                                                                                         de tekst gaat verder onder de afbeelding

Ben je in dienst gekomen op of na 1 januari 2012, dan hangt het ervan af of er in je individuele arbeidsovereenkomst een zogeheten incorporatiebeding is opgenomen. Een incorporatiebeding is een vermelding in een individueel arbeidscontract dat de cao of een bedrijfsreglement van kracht is. Is dat het geval, dan kan je werkgever tot en met 31 december 2013 die 6% van de pensioengrondslag als bijdrage aan de pensioenpremie op je salaris inhouden. Is dat niet het geval, dan bestaat er geen rechtsgeldige reden voor je werkgever om pensioenpremie in te houden, zie onderstaande tabel.

In dienst voor 1 januari 2012

Cao 2011 geldt sowieso

Werkgever kan 6% (van de pensioengrondslag) inhouden

Tot en met ingangsdatum van de nieuwe cao, d.w.z. tot 1 januari 2014.

In dienst op of na 1 januari 2012

Incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst waarin inhouding pensioenpremie is geregeld

Werkgever kan 6% (van de pensioengrondslag) inhouden

Tot en met ingangsdatum van de nieuwe cao, d.w.z. tot 1 januari 2014.

In dienst op of na 1 januari 2012

Geen incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Werkgever kan geen pensioenpremie inhouden

 

Tabel: Tot wanneer kan je werkgever pensioen premie inhouden?

Heeft het zin om geld terug te vragen bij je werkgever?

Tenslotte nog een voorzichtige, schattende berekening om een idee te geven over de mogelijke bedragen die de afgelopen jaren ingehouden kunnen zijn op de salarissen. Stel iemand werkt fulltime (36 uur per week) met een uurtarief van € 14, oftewel een jaarsalaris van circa € 26.000. Je krijgt de pensioengrondslag door hiervan de franchise af te trekken. Die bedraagt in 2018 ongeveer € 12.000. Het verschil is dus ongeveer € 14.000. 6% daarvan bedraagt € 840. Stel dat dit al gebeurt vanaf 1 januari 2013, dan heb je het al over de jaren 2013 tot en met 2017 over ongeveer 5 × € 840, dat is € 5040.

Zoals gezegd, dit zijn schattende berekeningen. Zo is bijvoorbeeld de franchise elk jaar een ander bedrag. In elk geval is dit ongeveer de orde van grootte bij een fulltimer in de hogere schalen.
Je kunt trouwens met terugwerkende kracht tenminste vijf jaar onterecht ingehouden premies terugvorderen

Onderzoek

Op dit moment zijn we meer informatie aan het verzamelen over dit punt. Ondernemingsraden zijn geïnformeerd. We zijn benieuwd hoe de inhouding van pensioenpremie in bioscoop-bedrijven is geregeld. We hebben een aantal concrete vragen voor ondernemingsraden, die voorgelegd kunnen worden aan de afdeling HR/P&O. 

  • Wordt er pensioenpremie ingehouden op de lonen van medewerkers (werknemersdeel)?
  • Welk percentage wordt ingehouden?
  • Op grond waarvan wordt het werknemersdeel ingehouden op het loon?
  • Wordt hier onderscheid gemaakt tussen mensen die zijn aangenomen voor en nadat de cao is afgelopen?

Tot en met oktober zullen we de informatie van diverse bedrijven verzamelen. Daarna zullen we jullie in het MZ-platform berichten hoe we verder gaan met dit onderzoek.
Wil je meer informatie? Vraag het aan je ondernemingsraad. 

Planning platformbijeenkomsten

Graag nodigen we actieve werknemers en ondernemingsraden in de Bioscoopbedrijven van harte uit om weer bij elkaar te komen en met elkaar ervaringen uit te wisselen over arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingen in de sector. In onderstaand schema kun je zien wanneer de bijeenkomsten gepland staan:

 

Datum

Tijdstip

1

Maandag 22 oktober 2018

11.00 – 13.00

2

Maandag 17 december 2018

11.00 – 13.00

De locatie van de bijeenkomsten is op het AVV kantoor (bezoekadres op de site): Europalaan 400, 7de verdieping, Utrecht. Goed bereikbaar met OV en met de auto. Laat het ons even weten als je erbij wil zijn.

Meer weten over pensioenpremie inhouden.

09 oktober 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel