AVV: de democratische vakbond

Onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2021

Provincies

Werkgever en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF) hebben op zaterdag 10 juli een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao 2021. De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Sociale partners leggen dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden.

Loonparagraaf

De salarissen stijgen per 1 januari 2021 met 50 euro bruto en worden per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2%. Als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de corona-crisis ontvangen medewerkers op 1 september 2021 een eenmalige bruto uitkering van 750 euro.

De bedragen gelden voor fulltimers, voor deeltijders naar rato. De flexibiliteitsvergoeding wordt naar rato berekend van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari 2021 tot 1 september 2021.

Duurzame inzetbaarheid

Sociale partners laten een sectoranalyse duurzame inzetbaarheid uitvoeren.

Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor medewerkers van 60 jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB).

Bij ingrijpende levensgebeurtenissen (o.a. in periodes van rouw) kunnen individuele afspraken worden gemaakt om de medewerker tijdelijk te ondersteunen hiermee om te gaan.

In het kader van duurzame inzetbaarheid bestaat de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren over de mogelijkheden van benutting van de RVU-regeling.

Sociale partners erkennen dat het van belang is dat medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd gezond, veilig en met plezier kunnen bereiken. Zij onderkennen daarbij dat er in elke levensfase momenten zijn waarop duurzame inzetbaarheid niet altijd vanzelfsprekend is. Zij onderzoeken daartoe hoe het bestaande en eventueel aanvullende instrumentarium dit doel effectief kan ondersteunen. Dit levert input op voor de cao 2022.

Sociale partners erkennen dat de wijze van werken en de locatie waar het werk wordt uitgevoerd structureel aan het veranderen zijn. Partijen onderzoeken paritair wat door deze veranderende wijze van werken aan afspraken nodig is voor de cao 2022. Daarbij hebben zij o.a. aandacht voor de facilitering en vergoeding van kosten.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Mail dan naar vakbondsbestuurder Wim Wispelweij via: wwispelweij@avv.nu.

Lees hier de volledige tekst van het akkoord.

14 juli 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel