AVV: de democratische vakbond

Instemming Onderhandelaarsakkoord Provinciale Sector 2021

Provincies

De leden van de werkgeversvereniging IPO (werkgevers GS en werkgevers PS) en de leden/achterban van de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF), hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Werkgever en vakbonden (sociale partners) gaan nu aan de slag om de tekst van de cao 2021 uit te werken. Zij zetten zich maximaal in om deze te ondertekenen voor 1 november 2021. Na ondertekening worden de afspraken verwerkt in de HRM- en salarissystemen. De verwachting is dat de loonafspraken bij het salaris van de maand december 2021 zijn verwerkt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021).

Onderhandelaarsakkoord
De leden/achterban van de vakbonden hadden tot 8 september de tijd om te reageren op het onderhandelaarsakkoord. 90% van hen was akkoord. De werkgevers hebben op 2 september de vereiste 75% instemming van de leden gekregen. Daarmee is de vereiste meerderheid van beide cao-partijen verkregen en is er een definitief akkoord. 

Definitieve loonafspraken

  • De salarissen stijgen per 1 januari 2021 met €50,- bruto per maand (deeltijders naar rato) en worden per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2 procent.
  • Als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis ontvangen medewerkers die in dienst zijn op 1 september 2021 een eenmalige bruto uitkering van maximaal €750,- De bedragen gelden voor fulltimers, voor deeltijders naar rato. De flexibiliteitsvergoeding wordt daarbij naar rato berekend van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari 2021 tot 1 september 2021.

Duurzame inzetbaarheid
Maatschappelijke opgaven worden steeds complexer en volgen elkaar in sneltreinvaart op. Daarom hebben sociale partners afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Deze dragen ertoe bij dat werknemers in de provinciale sector gezond, veilig en met plezier inzetbaar blijven.  

Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021, tijdens het aanvullend geboorteverlof, aan te vullen tot 100 procent van het salaris (inclusief IKB en toelagen). Opname van het aanvullend geboorteverlof dienst plaats te vinden binnen zes maanden na de geboortedatum van het kind en nadat eerst gebruik is gemaakt van het reguliere geboorteverlof.

Werknemers van 60 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft (=2.500 euro) van hun Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB). Het IKB-uurloon bepaalt daarbij hoeveel uur men kan sparen. Deze regeling gaat in zodra sociale partners de tekst van de cao 2021 hebben ondertekend.

Bij ingrijpende levensgebeurtenissen (onder andere in periodes van rouw) kunnen individuele afspraken worden gemaakt om de werknemer in deze periodes te ondersteunen .

In het kader van duurzame inzetbaarheid bestaat de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren over de mogelijkheden van benutting van de tijdelijke fiscale regeling “RVU-heffingsvrijstelling”. Deze houdt in dat men eerder kan uittreden, maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd, tegen maximaal het bedrag van de AOW-uitkering. Deze fiscale regeling kan worden toegepast voor degenen die zijn geboren in de periode 1 januari 1955 t/m 30 september 1961.

Sociale partners laten een sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid uitvoeren.

Sociale partners erkennen dat het van belang is dat medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd gezond, veilig en met plezier kunnen bereiken. Zij onderkennen daarbij dat er in elke levensfase momenten zijn waarop duurzame inzetbaarheid niet altijd vanzelfsprekend is. Zij onderzoeken daartoe hoe met bestaande en eventueel aanvullend instrumentarium dit doel effectief kan ondersteunen. Dit levert input op voor de cao 2022 en verder. Sociale partners richten hiervoor een cocreatieproces in dat binnenkort zal starten en waarbij zij actief werknemers uit de provinciale sector betrekken.

Tijd en plaats bewust werken
Sociale partners erkennen dat de wijze van werken en de locatie waar het werk wordt uitgevoerd structureel aan het veranderen zijn. Partijen onderzoeken paritair wat door deze veranderende wijze van werken aan afspraken nodig is voor de cao 2022 en verder. Daarbij hebben zij onder andere aandacht voor de facilitering en vergoeding van kosten. Sociale partners richten hiervoor een cocreatieproces in dat binnenkort zal starten en waarbij zij actief werknemers uit de provinciale sector betrekken.

20 september 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel