AVV: de democratische vakbond

Onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2022-2023

Provincies

Werkgever en vakbonden (FNV, CNV, AVV en CMHF) hebben op vrijdag 24 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao 2022-2023.

Verbetering koopkracht
Met ingang van 1 januari 2022 worden de functieschalen verhoogd met €75,- bruto op basis van een fulltime dienstverband op 1 januari 2022. Op 1 juli 2022 worden de salarissen structureel met 3% verhoogd. Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4%. Per 1 juli 2022 wordt een bodembedrag voor het maandsalaris ingevoerd van €2.184,- bruto per maand.
Deze afspraken zullen uiterlijk bij het salaris van de maand november 2022 worden doorgevoerd.

Thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding
De coronapandemie heeft de afgelopen jaren het hybride werken in een stroomversnelling gebracht. De plek waar je werkt (bijvoorbeeld thuis, op kantoor of op een andere locatie) en het moment waar je werkt is veranderd en flexibiliseert voor een groot deel van ons personeel.
Als waardering voor de door ieder getoonde flexibiliteit tijdens en na de coronamaatregelen en de bijkomende kosten, ontvangen werknemers een eenmalige flexibiliteits-/thuiswerkvergoeding van maximaal €500,- bruto op basis van een voltijd dienstverband, evenredig naar de omvang en de duur van hun dienstverband tussen 1 januari 2022 en 1 september 2022. Sociale partners hebben hierbij oog voor de financiële consequenties voor werknemers met een Wajong-uitkering en/of inschrijving in het doelgroepenregister. Voor hen wordt een alternatieve passende oplossing gezocht.
Sociale partners hechten belang aan het blijvend faciliteren van werknemers in hun keuze waar en wanneer zij werken. Daarom spreken zij met ingang van 1 januari 2023 een thuiswerk- en internetvergoeding af van €3,- netto per thuiswerkdag.

Ouderschapsverlof verbeterd
Op 2 augustus 2022 treedt aangepaste wetgeving op het gebied van gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof in werking. Sociale partners hebben daarom besloten de regeling in de cao omtrent ouderschapsverlof als volgt aan te passen met ingang van 2 augustus 2022:

  • aanvulling tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof
  • aanvulling tot 75% loondoorbetaling tijdens opname van de aansluitende 4 weken (week 10 t/m 13)

Modernisering bijzonder verlof (‘lief en leed’)
Sociale partners vinden het belangrijk om werknemers in staat te stellen de voor hen belangrijke levensgebeurtenissen met bijzonder verlof in te kunnen vullen en niet uitsluitend de familieband daarin leidend te laten zijn. Aan de bestaande regels voor bijzonder verlof wordt de mogelijkheid voor twee zogenaamde “lief- en leeddagen” toegevoegd. Deze bijzonder verlofdagen zijn niet in te wisselen voor salaris of op te sparen. Aanvragen worden in principe gehonoreerd.

Pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’)
Sociale partners vinden het belangrijk dat werknemers verlof kunnen nemen op de dagen die passen bij hun levensovertuiging. Zij voeren daarom in 2023 een pilot uit. De zeven feestdagen zoals benoemd in voorgaande cao-afspraken kunnen worden gewisseld met andere religieuze/culturele feestdagen. De werknemer moet de dagen die geruild worden in 2023 vóór 1 april 2023 hebben geregistreerd in het lokale verlofsysteem. Het omruilen kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar. Dat wil zeggen dat nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, tweede pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede kerstdag in 2023 door de werknemer mogen worden omgewisseld. De definitie van zon- en feestdagen blijft ongewijzigd voor deze pilot. Vóór 1 januari 2023 spreken sociale partners af hoe ze in deze pilot omgaan met aan feestdagen gekoppelde vergoedingen. De pilot wordt eind 2023 geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

Studieafspraken
Het co-creatieproces heeft een aantal voorstellen opgeleverd die tot een fundamentele verandering van de bestaande vergoedings- en verlofregelingen kunnen leiden. Uitwerking van deze voorstellen vraagt zorgvuldigheid en tijd, vooral omdat bestaande regelingen op deze terreinen moeten worden bezien op hun effectiviteit en inpasbaarheid. Sociale partners maken gedurende de looptijd van deze cao met betrekking tot deze onderwerpen afspraken waarna de betreffende cao-bepalingen worden aangepast. Sociale partners hebben twee paritaire werkgroepen ingesteld: “duurzame inzetbaarheid” en “tijd- en plaats bewust werken”.
Ook de onderwerpen “evaluatie werken met en belonen van resultaatopdrachten” en hoofdstuk 4 en 11 van de cao worden geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.
Besluiten voor bovenstaande onderwerpen worden doorgevoerd tijdens de looptijd van deze cao. Daarmee krijgt deze cao een dynamisch karakter.

De cao loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023. Sociale partners leggen dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. Op 15 september stellen sociale partners vast of dit onderhandelaarsakkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

27 juni 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel